Risale-i Nur'da Mehdi

Mehdi (as) ve Risale-i Nur

İslam alemindeki geçen on dört asır boyunca en çok tartışılan ve üzerinde en çok müzakere edilip kitap yazılan konulardan birisi hiç kuşkusuz mehdi meselesidir. Öncelikle sahih hadis kitaplarında kıyamet alametleri bölümünde geçen konu için çok değerli şerhler ve izahlar yapılmış. Sonraları müstakil eserler telif edilerek mesele çok detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu konuda günümüze kadar ulaşan bir çok kitap mevcuttur. Hatta Ehl-i Sünnet dışı mezheplerin mehdi anlayışları oldukça farklı bir mecrada seyrettiği için (on iki imam meselesi) o hususlar ayrıca ele alınmış ve farklı görüşler ışığında yine mesele ciddi tahlillere tabi tutulmuştur.

Günümüzde de yine mehdi meselesi bir çok kesim tarafından ele alınmış ve güncel konular da dikkate alınarak yine değerli yorumlar ve izahlar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Bu gün net ortamında kısa bir araştırma ile yüzlerce bilgi ve belge ve videoya ulaşmak mümkündür. Hatta akademik sahada da yine ciddi araştırmalar yapılarak meselenin çeşitli yönleri izah ve şerh edilmiştir.

Ancak bu noktada iki mühim husus vardır:

Birincisi şudur:

Yaşadığımız asırdan önce yazılan kitaplar ancak kendi yaşadıkları asırlara hitap ettiği için günümüzde meydana gelen vakıalara uygun bir açıklama yapmaktan çok uzaktırlar. Yani o değerli eserleri okuyup müzakere ettiğiniz zaman bizzat yaşadığımız hadislerle tam bir ilgi temin edemezsiniz. Doğru neticeler ulaşmaz ve sağlıklı bir tespit yapamazsınız. Çünkü o eski eserlerin bir çoğu kendi zaman ve asırlarındaki meseleleri izah etmek üzere kaleme alınmış. Bu nedenle günümüze ışık tutmaktan oldukça uzak bir noktadadırlar.

İkincisi ise:

Günümüzde yazılan bir çok eser de yine o eski eserlerden istifade edilerek yazıldığı için yine açık ne net bir teşhis ortaya koymakta zorluklar ve güçlükler gözükmektedir. Öyle ki bazı durumlarda akıl dışı izahlar yapılmakta, hikmet ve adetullah kanunların muvafık düşmeyen fikirler ortaya çıkmakta. Bu da avami müminlerin akıllarını karıştırmaktadır. Hatta bazen yanlış kişi ve kurumlara destek verilerek tam aksi yönde bazı davranışlar sergilenebilmektedir. Bilhassa akademik çalışmalar konuyu çok geniş çaplı ele aldığı için konu dağılmakta ve net bir anlayış çok zor olmaktadır.

İşte bu iki sebepten dolayı Risale-i Nurdaki yorum ve izahlar oldukça önem arz etmektedir. Zira Nurlarda yapılan izahlar net ve açıktır. Müteşabih hadislerin doğru tevilleri açık ve net bir şekilde beyan edilmiş. O hadislerde işaret edilen hakikatler vakıa ve olaylar ve şahıslar ile doğru bir şekilde ilişkilendirilmiş. Ahir zaman olaylarının şahısları, şahs-ı manevileri ve yapacakları dehşetli fiiller ve işler delilleri ile ortaya konmuş. Hadislerde geçen olayların zaman ve mekan sınırları doğru bir şekilde çizilmiş ve kıyamete kadar devam edecek olan hadiselerin seyir tarzı zaman ve mekan şartlarına göre en güzel şekilde izah ve tespit edilmiş. Günümüzde müminlerin yanlış yapmamaları için, dehşetli ve tahripkar cereyanlardan uzak durmaları için meseleler en açık ve net bir şekilde izah edilmiş. Yaşadığımız an itibari ile çok dehşetli cereyanlar ve din dışı fikir hareketleri insanları hep yanlışlığa sevk etmeye çalıştığı göz önüne alınır ise bu hususun ne kadar önemli olduğu açıkça görülür.

Evet, günümüzde mehdi ve kıyamet alametleri ile ilgili bir çok eser mevcuttur. Bu eserler çok kıymetli olmakla birlikte günümüz realitesi ile ilgili isabetli yorum ve izah yapmaktan çok uzak kalmaktadır. Hatta akademik çalışmaların bir çoğu meseleleri daha da anlaşılmaz duruma getirmektedir. Bu nedenle şu hususu çok açık ve net olarak ifade edebilir ki: Bu devirde, yaşadığımız şu son asır içinde Mehdi, Deccal, Süfyan, Nüzul-u İsa (as) gibi kıyamet alametleri ile ilgili doğru ve akılcı bir bilgiye sahip olmak için mutlaka ki Risale-i Nura müracaat etmek, orada yapılan izah ve yorumları çok dikkatli bir şekilde tefekkür etmek gerekiyor. Zira Nurlar bu asırda Kıyamet alametleri ile ilgili izah ve şerh yapma yetkisine sahip en mühim bir eserdir. Aksi taktirde sağlıklı bir doğru bir bilgiye ulaşmamız mümkün olmaz.

İşte biz de Mehdi ile ilgili konumuzda bundan sonra Risale-i Nur ekseninde izah yapmaya çalışacağız. Oradaki hakikatleri şerh ve izah edeceğiz. Günümüzde cereyan eden olaylara bu gözlükle bakacağız. Akla gelebilecek suallere yine Nurlardan istifade ederek cevap bulmaya çalışacağız. Çünkü bu konuda bu gün için en doğru, en isabetli, en akılcı, en güzel, vakıa mutabık, olayları aydınlatıcı, hikmete ve akla uygun, vicdanları rahatlatıcı, zihne gelen tüm suallere cevap veren en doğru bilgi Risale-i Nurdadır. İnşallah Mehdi ve diğer kıyamet alametleri ile ilgili hususları bu çerçevede, yani Nurlardan istifade ederek ve oradaki hakikatlere istinat ederek izah ve şerh etmeye çalışacağız.

İlgili yazılar:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*